Управление на туризма

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Управление на туризма

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Управление на туризма
Квалификация: мениджър в туризма

Компетенции на завършилите програмата:

Притежават знания за:

- анализ и оценка с помощта на мениджърски подходи и методи в туризма;

- процесите за вземане на управленски решения;

- методиките за анализ и управление на ресурсите;

- научните инструменти за дефиниране и реализиране на възможностите за устойчиво развитие на стопанските субекти в туристическата индустрия

Придобиват умения за:

- разработване на стратегически, тактически и оперативни документи и планове в областта на туризма;

- изследване на външната и вътрешната организационна среда в туристическата индустрия;

- извършване на систематичен анализ и управление на ресурсите;

- ефективно и целесъобразно прилагане на съвременните управленски подходи и методи.

Дипломиране:

Завършването на minor-програма – втора специалност става чрез успешната защита на четирите семестриални проекта от по 12 кредита.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като специалисти в управлението на туризма, специалисти в областта на културния туризъм, мениджъри и служители в хотели, ресторанти, туристически агенции, туроператорски фирми.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление