Управление на туризма - ДО

Кратко представяне на програмата:

След първата или втората година на обучение успоредно с major-програмата студентите имат възможност да запишат и minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Мinor-програмите - втора специалност имат стандартен срок на обучение не по-малко от 2 години.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са съставени от аудиторни и тренингови курсове на аналогичната major-програмата.

Придобиването на втора специалност изисква не по-малко от 120 кредита, разпределени по 30 кредита на семестър, от които 9 кредита от аудиторни курсове, 9 кредита от тренингови курсове и 12 кредита от семестриален проект.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Управление на туризма
Квалификация: мениджър в туризма

Компетенции на завършилите програмата:

Компетенции на завършилите програмата:

Притежават знания за:

- анализ и оценка с помощта на мениджърски подходи и методи в туризма;

- процесите за вземане на управленски решения;

- методиките за анализ и управление на ресурсите;

- научните инструменти за дефиниране и реализиране на възможностите за устойчиво развитие на стопанските субекти в туристическата индустрия

Придобиват умения за:

- разработване на стратегически, тактически и оперативни документи и планове в областта на туризма;

- изследване на външната и вътрешната организационна среда в туристическата индустрия;

- извършване на систематичен анализ и управление на ресурсите;

- ефективно и целесъобразно прилагане на съвременните управленски подходи и методи.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като специалисти в управлението на туризма, специалисти в областта на културния туризъм, мениджъри и служители в хотели, ресторанти, туристически агенции, туроператорски фирми.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление