Гражданско образование

Кратко представяне на програмата:

Записалите програмата студенти изучават гражданското общество като като специфична междинна сфера, стояща помежду стопанството и държавата, т.е. като един от трите стълба на съвременната либерална демокрация. По-конкретно те изучават: 1. Принципите – правни и етически, - върху които стъпва гражданското общество в съвременния либерално-демократичен свят; 2. Основните човешки и граждански права и формите на тяхната защита от българските и международните институции; 3. Основните форми и практики на свободна асоциация на гражданите и функциите на неправителствения сектор в България и Европейския съюз; 4. Проблемите на обществената сигурност и регулациите на индивидуалната свобода и на свободата на сдружаване, които сигурността налага.

прочети още
Гражданско образование

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Гражданско образование
Квалификация: специалист по връзки с гражданското общество

Компетенции на завършилите програмата:

Притежават знания за основните права на човека и гражданина, за институционалната и правна регулация на гражданското общество в България и в либерално демократичния свят, за механизмите на функциониране на неправителствения сектор и за системата на гражданска и национална сигурност. Знаят да планират, подготвят и реализират национални и международни проекти в сферата на гражданското общество във връзката му с държавните институции и със стопанството.

Придобиват умения за организиране на граждански инициативи и за реализация на проекти за усъвършенстване на връзката между държавни и общински институции и неправителствени организации. Умеят да архивират данни и да работят с бази данни като прилагат съвременни информационни технологии. Отличават се с деловитост и с умения за позитивно и конструктивно общуване с представители на публични институции, стопански субекти и граждански организации. Развиват лидерски умения в защита на интересите на гражданите и на обществените интереси.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като: административни специалисти по връзки с гражданското общество; мениджъри, ръководители и експерти в неправителствения сектор, в публичните институции и в корпоративния бизнес; мениджъри и координатори на проекти; учители по гражданско образование и др.

Департамент, предложил програмата:

Философия и социология

Национална и международна сигурност