Счетоводство и контролинг ДО

Кратко представяне на програмата:

След първата или втората година на обучение успоредно с major-програмата студентите имат възможност да запишат и minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Мinor-програмите - втора специалност имат стандартен срок на обучение не по-малко от 2 години.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са съставени от аудиторни и тренингови курсове на аналогичната major-програмата.

Придобиването на втора специалност изисква не по-малко от 120 кредита, разпределени по 30 кредита на семестър, от които 9 кредита от аудиторни курсове, 9 кредита от тренингови курсове и 12 кредита от семестриален проект.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

прочети още
Счетоводство и контролинг ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Счетоводство и одит
Квалификация: специалист по счетоводство и одит

Компетенции на завършилите програмата:

Студентите, обучавани в програмата придобиват знания и умения:

- знания за теорията, методологията, организацията и технологията на счетоводството и одита в различни предприятия;

- умения за организиране и водене на счетоводство и за осъществяване на одит, за прилагането на международното и националното законодателство в областта на счетоводството и одита

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестериални проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като: счетоводител; специалисти по счетоводство и одит; експерти в търговски предприятия, банки и финансови институции, в инвестиционни фондове и застрахователни дружества; счетоводители, отчетници, одитори, ревизори, банкови служители, анализатори в сферата на счетоводството и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика