Живопис и стенопис

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти след първата година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по Визуални изкуства - Съвременна живопис и стенопис към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална. Във всеки семестър се изучават по три специализирани, професионални курса, един тренингов курс с 9 кредита, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност Визуални изкуства - Съвременна живопис и стенопис, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Живопис и стенопис

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Живопис и стенопис
Квалификация: художник - живопис, стенопис

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите обучението си в програмата студенти, придобиват знания и умения:

Знания:

- История и теория на изкуството, класически и авангардни творци;

- Живописта, стенописта, мозайката и витража;

- Анатомия, цветознание и композиция;

- Техники и технологии в живописта и стенните изкуства;

Умения:

- Да рисуват човешка фигура и да се изразяват с различни класически и съвременни материали и техники;

- Да изграждат обем, форма и пространство с традиционни и дигитални изразни средства

-Да проектират и реализират стенописни произведения в реална архитектурна среда;

- Да презентират произведенията си по атрактивен начин, включващ инсталации, пърформанси и др. авангардни арт проекти.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат: да работят като специалисти художници в културни институции, музеи, картинни галерии и фирми, живописци на свободна практика, като художници проектанти и изпълнители на стенопис, мозайка, витраж и др.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства