Политиката и обществото (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Политиката и обществото (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Политология
Квалификация: политолог

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за основните понятия и категории на политологията, включително съответствията им на англоезичните страни; познават теоретичните школи на политическата наука и специфичните черти на политологията в англоезичните страни;

- умения да владеят основните подходи в изследванията на обществото и политиката; за организиране на политически кампании, разработване на политически документи, стратегии, програми, платформи.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: политолог; експерти по международни програми и проекти, специалисти в международни правителствени и неправителствени организации, външнополитически ведомства, в държавната администрация, политически партии, неправителствения сектор, изследователски организации.

Департамент, предложил програмата:

Политически науки