Приложен немски език

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Приложен немски език

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Преподавател
Специалност: Приложен немски език
Квалификация: преподавател по немски език

Специализация: Преводач
Специалност: Приложен немски език
Квалификация: преводач с немски език

Практики:

Практическото обучение включва стажове в преводачески агенции, телевизии, туристически агенции, училища и школи по чужди езици.

Компетенции на завършилите програмата:

Компетенции на завършилите програмата:

- получават езикова, междукултурна компетентност и умения за комуникация в немскоезична среда;

- притежават основни познания за историята, културата и литературата на немскоезичния свят.

За специализация „Преводач“

- притежават знания и практически умения за писмен превод на текстове от своята професионална област;

- притежават знания и практически умения за писмен превод на обществено-политически, научно-популярни, икономически художествен и др. текстове;

- притежават основни знания и практически умения по консекутивен превод;

- притежават основни познания за терминологията на ЕС и международните организации;

За Специализация „Преподавател“

- притежават познания по методика на обучението по немски език като чужд;

- умеят да прилагат ефективно съвременни методи и средства за обучение по немски език.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става след набирането на необходимия брой кредити и успешната защита на четирите семестриални проекта

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят:

- като преводачи в културни, обществени и държавни институции, в различни структури на държавната администрация, в международни отдели и връзки с обществеността, в туристически агенции, в наши и чуждестранни бизнес фирми, във филмови къщи, в печатни и електронни медии, в издателства и в книгоразпространението, в кол центрове, и др.

- като учители по немски език и култура на немскоезичните страни във всички степени на българското училище, в школи по чужди езици (след покриване на необходимите изисквания за придобиване на преподавателска правоспособност).

Департамент, предложил програмата:

Романистика и германистика