Театър - учене в трупа

Кратко представяне на програмата:

Предлаганата minor-програмата-втора специалност е уникална по своя характер, тъй като дава възможност на студента да проследи и вземе участие в етап или в пълен репетиционен процес. Така студентът ще проследи театралните практики от етап актьорски тренинг и работа с глас и тяло , през работа с предварително избран или създаден от него текст до изграждане на завършен театрален продукт, включен в репертоара на Университетски театър

През целия период на обучение студентът е подкрепян и участва процеса наравно с студенти по актьорско майсторство и професионални актьори и режисьори.

Получените от студента компетенции могат да му послужат както в пряка бъдеща театрална дейност, така и за развиване на комуникационни и презентационни умения в основната му професия

Екипът от артисти-преподаватели, който предлага програмата, е един от най- ярките представители на съвременното театрално изкуство у нас и е гаранция за въвличане на студента в изследване и развиване на съвременен театрален език

Във всеки семестър се изучава по три специализирани, професионални курса, по три кредитни, извънаудиторни учебни форми, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

прочети още
Театър - учене в трупа

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Театър
Квалификация: актьор

Компетенции на завършилите програмата:

Знания:

- Стилови характеристики в развитието на театъра през ХХ век

- Елементи на действен анализ - по системата на К.С.Станиславски и съвременните алтернативи и интерпретации

- Законите на взаимозависимост между жанрови характеристики и актьорски методологии

- Основни правила на проектния театрален мениджмънт

Умения:

- Да прилагат различни театрални техники по работа върху монологичен или диалогичен текст

- Да изграждат поведение в ситуация

- Да провеждат действие от името на персонаж /аз в предлаганите обстоятелства на ролята/ в пряко взаимодействие с партньор и по линия на изграждане на жанр

- Да изграждат и структурират кратка театрална форма- индивидуално авторство

- Да прилагат интердисциплинарни подходи при изграждане на конвенционални и не-конвенционални театрални форми

- Да описват театрално събитие като проект за финансиране и мениджмънт

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите дванадесеткредитни проекта след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат: да работят в театри, телевизионни и киностудиа, както и на свободна практика.

Департамент, предложил програмата:

Театър