Биология - обща и приложна

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да бъде записвана от студенти след първата година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по Биология към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална. Във всеки семестър се изучават по три специализирани аудиторни курса, както и тренингови курсове, които заедно предоствят теоретична подготовка и практически умения на студентите. Във всеки един от четирите семестъра студенитте работят върху задължителен проект.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност „Биология – Обща и приложна“, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Биология - обща и приложна

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Биология
Квалификация: биолог

Компетенции на завършилите програмата:

Студентите, завършили програмата притежават компетенции от областта на клетъчната биология, микробиологията, биохимията, вирусологията, генетиката, микробиология на храните, психотропните вещества, молекулярните методи, клиничната и ветеринарна микробиология, а също така и в областта на клиничната вирусология.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като биотехнолози, медицински биолози, микробиолози, генетици и експерти-биолози в медико-диагностични, клинични и ветеринарно-медицински лаборатории, фирми за търговия с лабораторни апарати и консумативи; фирми, занимаващи се с разпространение на лекарства и хранителни добавки; фирми за мониторинг на клинични изследвания на лекарствени продукти, Министерство на земеделието, като компютърни специалисти в областта на биомедицината и в научно-изследователски институти.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки