Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Кратко представяне на програмата:

След първата или втората година на обучение успоредно с major-програмата студентите имат възможност да запишат и minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Мinor-програмите - втора специалност имат стандартен срок на обучение не по-малко от 2 години.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са съставени от аудиторни и тренингови курсове на аналогичната major-програмата.

Придобиването на втора специалност изисква не по-малко от 120 кредита, разпределени по 30 кредита на семестър, от които 9 кредита от аудиторни курсове, 9 кредита от тренингови курсове и 12 кредита от семестриален проект.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Управление на бизнеса и предприемачество
Квалификация: Мениджър (стопанско управление)

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария и Русия.

Компетенции на завършилите програмата:

" Притежават знания за:

- потенциала и възможностите за стартиране, управление и развитие на успешен (собствен) бизнес;

- анализ и оценка на мениджърските подходи и методи;

- процесите за вземане на управленски решения;

- методиките за анализ и управление на ресурсите;

- формите на взаимодействие в рамките на иновационните системи

" Придобиват умения за:

- създаване и развитие на конкурентен бизнес;

- изследване на външната и вътрешната организационна среда, в т.ч. и поведението на човешкия фактор;

- систематичен анализ и управление на ресурсите;

- ефективно и целесъобразно прилагане на съвременните управленски подходи и методи за иновативно и устойчиво развитие на бизнеса.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да работят като експерти и ръководители на всяко едно от управленските равнища във фирми, банки, застрахователни компании, пенсионноосигурителни дружества, инвестиционни фондове, а също така и в държавната и общинска администрации.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление