Управление на бизнеса и предприемачество

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Управление на бизнеса и предприемачество
Квалификация: Мениджър (стопанско управление)

Компетенции на завършилите програмата:

" Притежават знания за:

- потенциала и възможностите за стартиране, управление и развитие на успешен (собствен) бизнес;

- анализ и оценка на мениджърските подходи и методи;

- процесите за вземане на управленски решения;

- методиките за анализ и управление на ресурсите;

- формите на взаимодействие в рамките на иновационните системи

" Придобиват умения за:

- създаване и развитие на конкурентен бизнес;

- изследване на външната и вътрешната организационна среда, в т.ч. и поведението на човешкия фактор;

- систематичен анализ и управление на ресурсите;

- ефективно и целесъобразно прилагане на съвременните управленски подходи и методи за иновативно и устойчиво развитие на бизнеса.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като експерти и ръководители на всяко едно от управленските равнища във фирми, банки, застрахователни компании, пенсионноосигурителни дружества, инвестиционни фондове, а също така и в държавната и общинска администрации.

Департамент, предложил програмата:

Бизнес администрация