Екология и опазване на околната среда - ДО

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

Програмата предлага обучение по актуална проблематика. Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нуждата специалисти с познания в опазването на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Екология и опазване на околната среда
Квалификация: еколог

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност по Еразъм+

Компетенции на завършилите програмата:

- придобиват знания в областта на опазването на околната среда;

- придобиват умения да търсят eкологосъобразни решения в различни стопански области.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да работят като специалисти в екологични отдели и организации.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки