Маркетинг - ДО

Кратко представяне на програмата:

След първата или втората година на обучение успоредно с major-програмата студентите имат възможност да запишат и minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Мinor-програмите - втора специалност имат стандартен срок на обучение не по-малко от 2 години.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са съставени от аудиторни и тренингови курсове на аналогичната major-програмата.

Придобиването на втора специалност изисква не по-малко от 120 кредита, разпределени по 30 кредита на семестър, от които 9 кредита от аудиторни курсове, 9 кредита от тренингови курсове и 12 кредита от семестриален проект.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

прочети още
Маркетинг - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Маркетинг
Квалификация: икономист

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в страни с развити и развиващи се капиталови пазари - Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия и Турция.

Компетенции на завършилите програмата:

Притежават знания в областта на управлението на маркетинга, потребителското поведение, продуктовата политика маркетинга на услугите, бизнес логистиката и дистрибуционната, рекламната политика, продаването и управлението на продажбите и маркетинговите проучвания.

Придобиват умения, необходими за работа в сложната и динамична маркетингова среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта .

Професия и възможни заемани длъжности:

Успешно завършилите програмата могат да се реализират като: икономисти; експерти в областта на маркетинга – ценова и продуктова политика, реклама и връзки с обществеността, проучване на пазара, продажби и онлайн активности.

Департамент, предложил програмата:

Икономика