Русистика (Руски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Майнър-програмата – втора специалност „Русистика (руски език, култура и литература)“ може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по руски език и руска култура и литература към основната програма на студента.

Програмата е четирисеместриална. През първия семестър студентите добиват знания за езиковото богатство на руски език и културата и историята на Русия. През втория семестър се запознават с културните традиции и специфичните характеристики на руските медии. През третия семестър студентите разширяват познанията си за особеностите на междукултурната комуникация и бизнеса в Русия. През четвъртия семестър имат възможност да направят културни паралели между България и рускоезичния свят, както и да обогатят знанията си в областта на руската литература.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Русистика
Квалификация: преводач с руски език

Компетенции на завършилите програмата:

- да притежават знания в областта на приложното езикознание;

-да са запознати с литературата, културата и историята на Русия;

- да притежават знания в областта на теорията и практиката на превода, бизнес комуникацията;

- придобиват умения да извършват писмено и устно комуникиране на руски език;

- да извършват устни и писмени преводи.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Департамент, предложил програмата:

Нова българистика