Графика и илюстрация

Кратко представяне на програмата:

Програмата предоставя възможност на студентите да разширят компетенциите си в областта на илюстрирането и графичното оформление на печатни издания, литература за деца, комикс и графична новела и др.

Програмата е четирисеместриална. Във всеки семестър се предлагат три специализирани, професионални курса и извънаудиторни форми на обучение, които са подбрани, за да бъдат полезни за професионалното развитие на студентите.

В зависимост от подготовката на студентите и тяхната основна програма, те могат да бъдат консултирани и да изготвят индивиуална майнър програма, която да съответства на техните конкретни нужди и желания за развитие в тази професионална област.

прочети още
Графика и илюстрация

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Графика и илюстрация
Квалификация: художник - график, илюстратор

Компетенции на завършилите програмата:

Знания:

В областта на класическите и дигитални техники за илюстриране;

В областта на класическите и съвременни графични техники;

В областта на графичното оформление на печатни издания.

Умения:

Да изпълняват самостоятелни проекти за художествена графика, използвайки различни класически и съвременни графични техники;

Да проектират и илюстрират печатни произведения: класическа литература, книги за деца, комикс и графична новела и др.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите дванадесеткредитни проекта след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат: да работят, като художници -графици или илюстратори в специализирани фирми и издателства, като художествени редактори и като художници на свободна практика, творящи в областта на графиката и илюстрацията.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства