Гражданска и корпоративна сигурност

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Гражданска и корпоративна сигурност
Квалификация: мениджър по сигурността

Компетенции на завършилите програмата:

" Притежават знания за: институционалните и правни системи на сигурността в публичния и частен сектор и механизмите на тяхното функциониране; деловитост; компетентност; организационни способности да планират, подготвят и реализират национални и международни проекти в среда; същността на документирането и архивите; съхранението и обработката на класифицираната информация; правния режим на защита на личните данни на гражданите.

" Придобиват умения за: организиране на дейностите по защита на сигурността; прилагане на съвременни информационни технологии; за позитивно и конструктивно общуване с професионалната общност в публичния и частен сектор на сигурността; лидерски умения в защита на интересите на гражданите и обществените интереси; да работят с явна и класифицирана информация, да съхраняват тази информация срещу незаконни опити за проникване в информационните системи

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като: административен специалист; мениджъри, ръководители и експерти, анализатори по управление и организация, специалисти по сигурност, служители по сигурността на информацията, архивисти, документалисти и др.

Департамент, предложил програмата:

Национална и международна сигурност