Администрация и управление

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Администрация и управление

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Администрация и управление
Квалификация: административен мениджър

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще:

• получават знания за цялостната нормативна база на публичния сектор и за системите за управление на дейности в националните и европейските администрации;

• придобиват умения за прилагане на законите и подзаконовите актове, да работят със съвременни информационни технологии, да подготвят и реализират национални и международни проекти в европейска административна среда.

Дипломиране:

Завършването на minor-програма – втора специалност става чрез успешната защита на четирите семестриални проекта от по 12 кредита.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност "Администрация и управление" са: многофункционални мениджъри; експерти по предприемачество и оценка състоянието на иновационния потенциал на публичните организации; специалисти при разработването на иновационни политики и проекти; експерти в публични организации от системата на местната и държавна администрация и неправителствения сектор; експерти в европейски структури и проекти на ЕС, специалисти по публично-частно партньорство, ръководители на организации предлагащи публични услуги.

Департамент, предложил програмата:

Публична администрация