International Business and Development (in English)

Programme plan

Семестриална учебна заетост:

за І-II сем. - студентите избират 18 от 24 кредита както от аудиторни, така и от извънаудиторни учебни форми за всеки семестър. В случай, че извънаудиторните учебни форми за семестъра включват провеждане на стаж или практика, изборността е възможно да бъде и по-малка.

read more
International Business and Development (in English)

Semester 1