Театрознание и театрално изкуство

Кратко представяне на програмата:

Докторантите в докторска програма "Театър" могат да работят с едни от най-добрите представители на театралната практика в България, които имат и значителен европейски опит. Те имат възможност да използват професионално оборудваната театрална зала на НБУ, богатата библиотечна база на университета и професионално научно ръководство. Докторантите ще продължат своето обучение в областта на театъра на по-висок етап при практическите си и теоретичните си изследователски търсения и ще имат възможност да участват в организираните традиционни научни конференции и школи на НБУ с международно участие. Изнесените доклади носят кредити и се отпечатват в съответните сборници

прочети още
Театрознание и театрално изкуство

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.