Германски езици (английски и немски език)

Кратко представяне на програмата:

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към актуалните проблеми и съвременните тенденции в развитието на езиковедските изследвания по отношение на германските езици, като изгражда умения за самостоятелен анализ, извършване на експериментална дейност и решаване на теоретични проблеми. Акцентът е върху приложността и интердисциплинарността, което дава възможност за разработването на широк спектър от докторски дисертации. Организираните от департаментите семинари, конференции, дискусионните форуми и участието в международни проекти са част от обучението.

прочети още
Германски езици (английски и немски език)

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език, различен от специалността му. Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидат-докторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.