Методика на обучението по съвременни езици

Кратко представяне на програмата:

Програмата е в областта на ученето и преподаването на съвременен език.

Завършилите програмата получават задълбочени познания в избраната изследователска сфера, умения за самостоятелен анализ и извършване на научно изследване в областта на езиковото обучение, възможности за самостоятелно формулиране на научен проблем, за извършване на експериментална и теоретична подготовка за решаването на този проблем, както и преподавателски умения за прилагане и оценяване на нови модели на езиково обучение.

прочети още
Методика на обучението по съвременни езици

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата език (английски, немски, испански, италиански, руски, френски, новогръцки, български като чужд). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.