Софтуерни технологии в Интернет

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с практическа насоченост в областта на уеббазираните приложения. Обучението се извършва в няколко основни направления - уеббазиран достъп до бази от данни, приложения с архитектура клиент-сървър, комуникиращи през уебсреда, електронен бизнес. Съдържанието и структурата на учебните курсове отразяват последните тенденции в развитието на интернет базираните технологии. Практическите занятия използват последните версии на водещи софтуерни продукти и развойни среди. Програмата се ползва със специалната подкрепа на академичната инициатива на ORACLE, позволяваща международно сертифициране на студентите при преференциални условия. Обучението в програмата преминава през курсове по софтуерни архитектури (курс на Institute for Software Research към университета Carnegie Mellon University), компютърна сигурност в интернет, скриптови езици в интернет, мултимедийни приложения в интернет, програмиране с PL/SQL, програмиране на .Net и J2EE, програмирането на Java, електронен бизнес, глобални мрежи. Извънаудиторните учебни форми включват курсови работи, проекти, стаж.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Софтуерни технологии в Интернет

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания и умение в областта на/за:

- основните математически понятия;

- алгоритмите и структурите от данни;

- базите от данни, моделите на данни и езиците за съставяне на заявки (напр. SQL);

- програмирането и в частност в областта на обектноориентираното програмиране;

- компютърните архитектури и най-разпространените операционни системи;

- компютърните мрежи;

- съставяне и програмиране на несложни алгоритми;

- съставяне и разчитане на несложни компютърни програми;

- създаване на статични уеб страници;

- съставяне на несложни заявки на езика SQL;

- конфигуриране на операционни системи и уеб сървъри.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Кандидатите, които нямат посочените входни компетенции, по преценка на приемната комисия, записват курсове от подготвителен модул.