Клинична психология - психоаналитична перспектива

Кратко представяне на програмата:

Клиничната психология е една от основните области за професионалното развитие на психолозите, осигуряваща знания и умения, необходими за разбиране на психичното функциониране на индивида в норма и патология. Програмата има допълнителен четвърти семестър, който набавя аудиторни и извънаудиторни курсове за допълнителна квалификация на завършващите. Обучението в програмата преминава през курсове по психоаналитична психология и психопатология, клинична невропсихология, психиатрия, психологическо изследване на възрастния, детето и юношата, психотерапия. Приетите студенти се допитват до програмните консултанти относно записването на курсове. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи, семинари, емпирични изследвания и стажове, които се провеждат през целия курс на обучението.

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива

Прием:

Кандидатите трябва да притежават бакалавърска степен по психология.

Доброто владеене на чужд език е предимство.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Целта на приемното интервю е да се оценят мотивацията и компетентността

на кандидатите по следните критерии:

- Яснота на професионалния избор (в каква степен се разбира спецификата

на програмата, какви са очакванията по отношение на знанията и уменията,

които програмата предоставя);

- Интерес към психоанализата;

- Компетентност в областта на психопатологията и клиничната психология;

- Познаване на българските и международни професионални стандарти и

етични принципи в областта на психологията и изразена готовност за

тяхното спазване.

В процеса на интервюто може да се обсъждат етични проблеми, които

възникват често в професионалната клинична практика, както и предходният

професионален опит и обучения на кандидатите.