Древният Египет в Класическата епоха

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение в областта на религията и културата на Древния Египет и египетските езици, подготвя за самостоятелно четене и превод на древноегипетски текстове, за писане на научни текстове и работа в научни експедиции в Египет. Обучението в програмата преминава през курсове по мит и ритуал, царската власт, храмове, свещени книги, слънцепоклонничество, военно дело, медицина, архитектура на Древен Египет, по сравнителна граматика на египетския език, превод и коментар на древноегипетски произведения. Извънаудиторните учебни форми включват практики, теренни изследвания, семинари и курсови проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Древният Египет в Класическата епоха

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават основни знания в областта на историята, културата, религията и литературата на Древен Египет. Базови познания върху египетския език.

Приемът включва интервю и мотивационно есе. Кандидатите представят документ за владеене на английски език или се явяват на изпит в НБУ. По изключение се допуска интензивно изучаване на езика успоредно с обучението в програмата.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.