Маркетинг мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Маркетинг мениджмънт“ дава възможност за получаване на знания и умения за реализация в областта на осъществяването и управлението на маркетинг процесите в съвременния бизнес, за завладяването и задържането на нови перспективни пазари, за създаването и прилагането на нови практики и процеси в управлението на маркетинговата дейност.

Програмата на обучение е съобразена с най-новите тенденции в развитието на маркетинга, брандинга и процесите в управление на маркетинга. Програмата дава съвременни познания за теорията и практиката на маркетинга и подготвя студентите за практическа реализация в организациите.

Образователната цел на обучението на магистърска програма „Маркетинг мениджмънт ” е подготовката на висококвалифицирани и компетентни специалисти със специализирани функционални познания в областта на маркетинга и обща икономическа подготовка.

Екипът от преподаватели се състои от млади, висококвалифицирани и иновативни в методите на преподаване специалисти с богат академичен и професионален опит.

Курсовете в магистърска програма „Маркетинг мениджмънт” са разработени на основата на консултации с български компании, активно участващи в международния бизнес, и с държавната администрация, регулираща тази дейност.

Обучението се реализира в рамките на два семестъра.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати, изучавали специалности от образователни области извън икономиката и бизнес управлението.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Маркетинг мениджмънт

Прием:

В програмата могат да кандидатстват студенти:

- завършили висше образование в същото или друго професионално направление, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ.

Приемът се състои в интервю с комисия и представяне на мотивационно есе на тема: "Защо искам да се обучавам в МП "Маркетинг мениджмънт".

За студенти от същото професионално направление програмата е с продължителност на обучение - 2 семестъра. Студенти от друго професионално направление записват допълнителен подготвителен модул с продължителност един семестър, студенти със степен на образование Професионален бакалавър, записват допълнителен надграждащ семестър.