Стратегическо лидерство (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Стратегическото лидерство е мултидисциплинарна научна област, която включва елементи от политическите науки, публичната администрация, макроикономиката и мениджмънта. Нуждата от лидерство и воденето на екипи в различните области става все по-важно в съвременния динамичен и глобализиран свят. Съвременната публична администрация и динамичната пазарна среда изискват кадри, които са подготвени за вземане на решения в реална обстановка, притежаващи практически знания и умения при планирането, генерирането и изпълнението на проекти. Именно поради тези причини ставаме свидетели на динамична тенденция на развитие на мултидисциплинарния подход при обучение на студенти, с достъп до теоретичен и практически набор от знания и умения в различни сходни направления в социалните науки (публична администрация, макроикономика, мениджмънт, макроикономика и политически науки), обединени под "шапката" на програми от типа на "стратегическо лидерство".

Атрактивността на подобен подход се състои в практичността и връзката на обучителния процес с реалната публична среда и необходимостта от формиране на практически умения, основани на доказани теоретични постановки от съответните научни области.

Тенденциите за развитие на подобни програми с наименование "лидерство" са възходящи и се прилагат в широк спектър от научни центрове и университети в световен мащаб, поради продиктуваната нужда и дефицит на подготвени лидери в публичния и частния сектор. В България, към момента, не съществува бакалавърска или магистърска програма, в която да се преподават подобен род знания и умения.

Обучението, което се предлага в програмата е на най-съвременно равнище и ще снабдява студентите както с теоретически, така и с практически познания в съответните научни области.

прочети още
Стратегическо лидерство (на английски език)

Прием: