Език и публичност. Философски и социологически подходи

Кратко представяне на програмата:

Програмата има интердисциплинарен характер. Тя се предлага в две области - философия и социология. Обща характеристика на съвременното състояние както на философия, така и на социологията е голямото многообразие на тематични ориентации, изследователски методи и категориални езици. Това многообразие включва дори и най-общите въпроси за предмета, познавателните задачи и обществените функции на философията и социологията. Нарастването на плурализма е обща тенденция в развитието на двете науки. При цялото разнообразие на философията и социологията в наши дни обаче, темата за езика си остава едно от важните пресечни полета между двете науки. Програмата предлага специфичен изследователски профил, доколкото студентите се запознават със съвременните философски и социологически подходи за анализ на езика и биват въвлечени в практически изследвания на публичните употреби на езика в България.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Прием: