Международен алтернативен туризъм

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по организация и управление на международния алтернативен туризъм, туроператорска, агенстка и транспортна дейност, екскурзоводство и туристическа анимация, екотуризъм, геоложки туризъм, културен и религиозен туризъм, селски туризъм, винен туризъм, екстремен туризъм и др. Тренинговите курсове включват семинари, разработване на проекти, практики и теренни проучвания на туристически обекти и дестинации за алтернативен туризъм.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" по 3.9. Туризъм - те записват допълнително 15 кредита от аудиторни лекционни курсове и 15 кредита от тренингови курсове.

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Прием:

Обучението в програмата преминава през курсове по международен алтернативен туризъм, екотуризъм, екстремен и спелеотуризъм, културен и религиозен туризъм, селски туризъм, ловен туризъм, екскурзоводство и туристическа анимация, правно регламентиране на туристическата дейност, туроператорска и транспортна дейност. Извънаудиторните учебни форми включват семинари, практики, разработване на проекти, теренни проучвания на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".