The Mediterranean World: Greece, Rome, and the Ancient Near East

Short presentation of the programme:

The Mediterranean World: Greece, Rome, and the Ancient Near East

Admission:

В програмата се приемат студенти, притежаващи бакалавърска или магистърска степен. Кандидатите трябва да притежават основни знания в областта на античната култура, както и начално ниво по класически езици. По преценка на приемната комисия кандидатите, които не притежават някои от посочените компетенции, се насочват към съответните курсове от подготвителния модул. Приемът включва интервю и мотивационно есе.