Социално предприемачество

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма по социално предприемачество отговаря на наболели и значими проблеми на съвременното българско общество и глобализиращия се свят изобщо. Тя е съобразена с тенденцията на нарастваща комплексност на социалните отношения и по тази причина е многоизмерна в дисциплинарен смисъл. Програмата е с продължителност от 2 семестъра. Обучението обхваща лекционни курсове по теми като нови форми на солидарност, гражданско общество, неправителствени организации, европейски програми, социална икономика, социален капитал, статус и функции на социалното предприемачество, социални иновации и др. Палитрата от аудиторни курсове включва още проблемни кръгове като социално предприемачество, социално изключване и бедност, култура на предприемачеството, социология на проституцията и наркоманията, социална реализация на българските роми, публични политики и оценяващи изследвания и др. Предвиждат се релевантни на тематичната област на социалното предприемачество извънаудиторни учебни форми: стажове, практики, проекти и семинари.

прочети още
Социално предприемачество

Прием:

За обучение в магистърската програма СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО могат да кандидатстват лица придобили най-малко бакалавърска степен по хуманитарна или социална научна специалност в български или чуждестранен университет. Кандидатите трябва да представят оригинална диплома за получената степен, автобиография и мотивационно писмо. Приемът се осъществява чрез интервю, което се провежда от специална комисия.