Визуална антропология

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма се създава в отговор на нарастващия интерес, от една страна, към различните проявления на визуалната култура (филми, видео, телевизия, в интернет пространството и др.), разрастването на т. нар. производство на образи на масовата култура (фотография, плакатни форми, рисунки по стени и др.) или всичко това, което преди е било част от споделеното поле между антропология и изкуство (антропология на изкуствата).

От друга страна, нарастващото значение на визуалната антропология е резултат от огромните ресурси на визуалните форми, които се превръщат в посредник между изследователя и средата, в инструмент за познание и за изразяване на познание.

Програмата предоставя компетенции - знания и умения по визуална антропология, разбирана като междинно поле между наука и изкуство, между изследването и документалистиката, между текста и визуалния образ/ изображението. Представени са факти, понятия и термини, свързани с развитието на визуалната антропология. Обръща се внимание на динамиката на гледни точки към изучаването на културите и обществата, както и на техническите иновации във времето. Програмата запознава с аудиовизуалното като инструмент, който запечатва, отразява, репрезентира или обяснява културни различия и факти.

Въведени са основни имена на антрополози, режисьори, които са повлияли развитието на визуалната антропология. Представени са основни направления и течения в изследването чрез образи и тяхната интерпретацията. Подходите във визуалната антропология се изучават и са набляга върху отношенията между човека, който създава изображението и местните общности, персонажи, обект на изображение. В програмата са включени занимания на основата на класически етнографски филми, работа с експозиции, фоторепортажи и др. Обръща се особено внимание на работа с технически средства и изграждане на визуални образи от гледна точка на кинематографията. Заложени са практически занимания и практикуми със съвместно участие на преподаватели и студенти.

Програмата е интердисциплинарна и творческа - съчетава знания и умения от областта на антропологията и науките за човека по-общо (3.1) и от областта на филмовото и телевизионно изкуства (8.4).

прочети още
Визуална антропология

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен от обастта на изкуствата, социалните и хуманитарните области, които избират курсове от подготвителния модул съобразно необходимостта от допълнително обучение. Кандидатите с бакалавърска или магистърска степен от други образователни области записват подготвителен семестър / 15 кредита от аудиторни лекционни курсове и 15 кредита от извънаудиторни учебни форми /. Курсовете от подготвителния семестър могат да се записват по време на цялото обучение.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.