Мениджмънт на туристическия бизнес

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в професионално направление Туризъм с особена значимост на съвременния етап от развитие, добре обучени в теоретично и приложно направление и в състояние да разработват и прилагат сложни концепции за управление на туризма. Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на практиката от знания за ефективно управление на туристическия сектор в икономиката при пазарни условия в съответствие с изискванията на Европейски съюз. Обхванати са в теоретичен и практичен план основните аспекти на туристическия мениджмънт. Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен. Кандидатите трябва да притежават базисни познания по управление, икономика, география , финанси и информатика. Съответните компетенции и нагласи на кандидата се установяват чрез интервю и мотивационно писмо. По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.

Програмата предлага Надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".