Киберсигурност

Кратко представяне на програмата:

Две от основните характеристики на магистърска програма "Киберсигурност" са актуалност и уникалност. Магистърската програма е актуална, защото осигурява на студентите знания и умения за справяне с най-новите заплахи и предизвикателства пред сигурността, каквито са заплахите в киберпространството. Едновременно с това магистърската програма е и уникална поради съчетаването на знания и умения на границата на две изключително важни области на човешкото съществуване: сигурност и авангардни информационни технологии. В своята концепция магистърската програма отговаря на европейските стандарти за обучение като осигурява:

o изучаване на интердисциплинарни курсове, обхващащи широк кръг теми в области като мениджмънт на киберсигурността, проектиране, изграждане и защита на информационни системи в частния и публичния сектор, приложение на информационните и комуникационни технологии в системите за сигурност и т.н.;

o стимулиране на аудиторната и самостоятелната творческа работа на студентите чрез оценяване на техните постижения с въведена кредитната система за оценяване на придобитите знания и умения;

o участие на студентите в национални и межуднародни проекти, стажове, семинари и конференции, които допринасят за изграждане и затвърждаване на способности за творчееска изява, работа в екип, усвояване на изследователски методи, споделяне и разпространяване на постигнати резултати.

Обучението на студенти по магистърска програма "Киберсигурност" подкрепя мисията на НБУ, насочена към изграждане на специалисти със задълбочена подготовка, знания и умения, способни за самостоятелно решаване на проблеми в професионалното направление.

В магистърска програма "Киберсигурност" се подготвят комплексни специалисти в областта на сигурността в киберпространството, което е резултат от изучаване на теми от основни области от мениджмънта на киберсигурността: управление на риска, планиране за способности за киберсигурност на базата на сценарии, човешкият фактор в киберсигурността, противодействието срещу киберпрестъпления, както и домейните на сигурността: информационна сигурност, сигурност на приложенията, интернет сигурност, мрежова и комуникационна сигурност и сигурност на системите на критичната информационна инфраструктура. Студентите, обучаващи се по програмата, придобиват практически умения по прилагане на съвременни методи и технологии при разработване на проекти за защитени информационни системи.

Нивото, на което се разглеждат темите и проблемите в програмата се фокусира върху ниво бизнес организация (фирма, корпорация) и държавна институция (министерство, правителство), като не се изключват нивата на отделния индивид, национална и глобална сигурност, както и въпроси на международно сътрудничество по проблеми на киберсигурността. Рамките на обхвата, в който се разглеждат темите и проблемите в програмата включват публичния и частния сектор, а също така и въпроси на взаимодействие между тях при създаване и поддържане на киберсигурност.

През 2013 г. департамент "Национална и международна сигурност" разработи и спечели проект "Симулации в интерес на сигурността", финансиран от Централния фонд за стратегически изследвания на НБУ. В рамките на проекта, в лабораторията на департамента, е изградена компютърна мрежа с инсталация на симулационния софтуер "Visual Battlespace 2", който предоставя пред студентите отлична възможност за придобиване на умения за работа и прилагане на практика на знанията, получени по време на обучението.

Магистърската програма е акредитирана с най-висока оценка в рамките на акредитацията на професионално направление 9.1. Национална сигурност.

прочети още
Киберсигурност

Прием:

В магистърска програма Киберсигурност се приемат студенти със завършена образователна степен "бакалавър" или "магистър" в една от следните области на висше образование: природни науки, математика, информатика; технически науки; сигурност и отбрана (национална сигурност); икономика (администрация и управление). При определяне на нивото на подготовка на кандидат-студентите се отчита наличие на практически опит и професионални умения в областта на киберсигурността.

Кандидат-студентите с образователна степен от област на висше образование, различна от изброените по-горе, записват подготвителен модул от курсове, които изучават в рамките на трите редовни семестъра на програмата.

По програмата се приемат за обучение студенти с образователна степен "професионален бакалавър", завършили специалности единствено в рамките на професионално направление 9.1. "Национална сигурност". Тези студенти задължително записват надграждащ семестър, включващ пет аудиторни курса и пет извънаудиторни учебни форми, които се изучават в рамките на трите редовни семестъра на програмата.

Общите условия за прием на студенти в магистърска програма "Киберсигурност" може да видите на адрес:

www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/normativni%20documenti%202011/II.T.3/3._NS_19.02.2013.pdf