Управление на проекти по информационни технологии

Кратко представяне на програмата:

предлага подготовка по управление на проекти в областта на информационните технологии. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Застъпени са различни аспекти на управлението на проекти като правна регулация, финансиране, човешки ресурси, комуникации и др. Включени са лицензирани курсове на Software Engineering Institute към университета Carnegie-Mellon, които разглеждат софтуерните процеси на персонално и екипно ниво. Поставен е акцент на развитие на базите от данни и информационните системи, data mining, datawarehousing. Към всеки аудиторен курс има проект. Включени са курсове на английски език. Третият семестър предвижда практически стаж. Сред преподавателския екип са: проф. д-р Евгрнии Кръстев, доц. д-р Нели Манева, проф. Димитър Христозов, доц. д-р Александър Димов, Николай Душков, доц. Деница Топчийска, д.н., проф. Евгения Стоименова, д.н., проф. д-р Мария Видолова, проф. Снежана Илиева, проф. Виджей Канабар (Университет на Бостън, САЩ), Валентина Иванова (сертифициран инструктор на Software Engineering Institute към университета Carnegie-Mellon) и др. Студентите, които изберат да учат лицензираните курсове на Software Engineering Institute към университета Carnegie-Mellon дължат допълнително 20% към стандартната семестриална такса, които се превеждат към SEI/CMU. Студентите, покрили критериите на SEI/CMU, получават документ за успешно завършен курс от SEI/CMU.

Програмата включва обучение по одит на системи за управление. Студентите, които завършат с отличие, могат да кандидатстват за получаване на международно валидни сертификати за одитори на системи за управление на качеството, ИТ услугите и сигурността на информацията.

Обучението в програмата покрива следните CEN ICT профили, дефинирани в термините на европейската рамка на е-компетентностите (e-Competence Framework: http://www.ecompetences.eu/)

- Project Manager/ Ръководител ИТ проекти (Проектен мениджър)

- ICT Operations Manager/ Оперативан ръководител/мениджър ИКТ

- Quality Assurance Manager/ Ръководител/Мениджър качество

- Enterprise Architect/ Архитект на корпоративни ИТ системи

- CIO/ Главен директор по информационни технологии.

Успешно завършилите студенти могат да продължат професионалното си развитие като e-Лидери (e-Leaders) както в корпоративна среда, така и в малки и средни предприятия, като използват знанията си за разработването на иновативни продукти в сферата на информационните технологии, разбирането си за бизнес и лидерските си умения.

МП "Управление на проекти по информационни технологии" е съвместна програма между НБУ и Института по математика и информатика при БАН. Обучението е интензивно, модулно и се провежда събота и неделя в сградата на Института по математика и информатика при БАН.

прочети още
Управление на проекти по информационни технологии

Прием:

Програмата е предназначена за специалисти с висше образование в областите информатиката, информационните и комуникационни технологии и техника.

Кандидати с висше образование по друго професионално направление, но работили минимум 2 години в областта на информационните технологии, могат да бъдат обучавани в програмата.