Когнитивна наука (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в интердисциплинната област на когнитивната наука. Обучението в програмата преминава през курсове по когнитивна психология и когнитивно моделиране, конструктивна памет, психофизиологични изследвания и когнитивни процеси, преработка на информацията в зрителната система, висши зрителни функции, преработка на информацията в човешкия мозък, социално познание, пространствено познание, съзнание.. Извънаудиторните учебни форми включват Лятна школа по когнитивна наука, семинари по памет и аналогии, практикуми по психофизиологични изследвания, индивидуални и групови насочени изследвания, експериментална работа. Всички курсове в програмата се водят на английски език. Курсовете COGM101 "Основни на когнитивната наука", COGM001 "Експериментални методи", както и Летните школи по когнитивна наука са задължителни.

прочети още
Когнитивна наука (на английски език)

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в една от следните области: психология, информатика, невронауки, лингвистика, природни или технически науки. Изисква се добро писмено и устно владеене на английски език. Нивото на владеене на чуждия език се удостоверява чрез представяне на документ. По изключение се допуска кандидатите да изучават интензивно език паралелно с обучението си.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.