Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е в областта на хуманитарните науки с акцент върху историята на Югоизточна Европа. Образованието в областта на хуманитаристиката е едно от най-старите и базови академични образования в целия свят, а разглежданите в програмата проблеми от сферата на политиката, икономиката, религията, историческата демография и културата на този ключов регион са едни от най-актуалните и дискутирани в нашата съвременност. Интердисциплинарният и компаративен характер на програмата позволява на студентите да придобият знания и умения за анализ на възлови проблеми като мулти-национално и мулти-религиозно съвместно съжителство, етническа толерантност/нетолерантност, геополитика, модели на взаимодействие власт - общество, демократични и диктаторски режими, общество и война, традиции и модернизация и др. както на макро ниво, така и в техните конкретни и специфични регионални измерения.

По този начин програмата съчетава възможностите за получаване на задълбочени теоретични познания с широка практическа приложимост по ключови и дискусионни проблеми на историческото развитие на Югоизточна Европа и прагматично, професионално насочено обучение, което прави завършващите я студенти конкурентноспособни на трудовия пазар у нас и в чужбина.

Програмата се води изцяло на английски език. Съдържанието и структурата й са съобразени както с философията на НБУ, така и с наложилите се международни образователни стандарти.

прочети още
Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен от областта на хуманитаристиката.

Кандидатите трябва да владеят английски език - минимум ниво B2 според Общата езикова рамка на Съвета на Европа.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.