Английски език и професионална комуникация (Съвместна програма с университета Йорк)

Кратко представяне на програмата:

Тази програма Ви дава две дипломи за висше образование – една на University of York, Великобритания, и една на Нов български университет.

Програмата подготвя специалисти в областта на английския език, езикознанието, чуждоезиковото обученне и на професионалната комуникация в медиите, маркетинга и мениджмънта. Студентите придобиват теоретически познания и практически умения, като по този начин се увеличават възможностите за бъдещата им професионална реализация. Програмата включва модули като междукултурна комуникация, социолингвистика, медийни изследвания, принципи на маркетинга, връзки с обществеността, преподаване на английски език, увод в писмения превод, дигитална грамотност и др. Тази иновативна програма е подходяща за всеки, който има стремеж да преподава, да стане езиковед или желае да работи в областта на медиите, връзките с обществеността, маркетинга, рекламата, превода, журналистиката или образованието.

Студентите завършват с две дипломи от престижни университети: една от университета Йорк, Великобритания, и втора от Нов български университет. Курсът на обучение предвижда не само усвояване на задълбочени теоретични знания, а и придобиване на важни професионални умения, чрез възможности за разнообразни практически занимания. Завършилите тази единственa по рода си програма са конкурентноспособни в области като преподаване, медии, реклама, маркетинг, връзки с обществеността, издателска дейност и журналистика. Студентите имат достъп до многофункционално образователно пространство с богата литература по изучаваните предмети, електронни бази данни и справочници, и модерни лаборатории с информационни технологии и специализиран софтуер за изследователски проекти на английски език. С подкрепата и съдействието на висококвалифицирани и мотивирани преподаватели, студентите имат възможността да участват в научни конференции, да провеждат научни изследвания и да публикуват резултатите в реномирани академични издания. Обучението е с продължителност 8 семестъра, като обучението в третата година се провежда в Сити колидж, Солун, Европейския кампус на университета Йорк. Предвижда се и студентска мобилност в Йорк. Двете придобити дипломи предоставят възможност за продължаване на обучението в магистърски и докторски програми в България и чужбина.

прочети още
Английски език и професионална комуникация (Съвместна програма с университета Йорк)

Прием:

За програмата се кандидатства отделно в CITY College, University of York Europe Campus, и в НБУ, като се попълват съответните формуляри за кандидатстване. За да бъдат официално допуснати до програмата, кандидатите трябва да отговарят на изискванията и на двете институции и да бъдат приети за студенти и от двете. Моля, посетете уебсайта на CITY College, University of York Europe Campus, за да се запознаете с подробностите за съответната програма и нейните изисквания за прием (https://york.citycollege.eu/frontend/articles.php?cid=444&t=BA-Hons-in-English-Language-and-Professional-Communication&chlang=BG_EN)