Клетъчна биология и вирусология

Кратко представяне на програмата:

БП „Клетъчна биология и вирусология“ РО включва две взаимно допълващи се области: Клетъчна биология и Вирусология. Те обхващат широк спектър от взаимодействия между клетъчни структури и вътреклетъчни патогени (вируси, вироиди, микоплазми, рикетсии, хламидии). Обучението се провежда в специализирани лаборатории по клетъчна биология и вирусология, микробиология и биохимия на територията на НБУ, а също и в други научни и медицински структури за задълбочено изучаване на еукариотни и прокариотни патогени, клетките на гостоприемника и туморните клетки.

Избралите програмата студенти ще изучават биологичните процеси и явления на организмово, тъканно, клетъчно, субклетъчно и молекулно равнище, използвайки съвременни физикохимични, биохимични, биофизични, генетични, микробиологични, вирусологични и физиологични методи, чрез което се формира интердисциплинарно съвременно молекулярно-биологично образование.

Студентите получават задълбочени знания по клетъчна биология, биохимия, генетика, молекулярна генетика, микробиология, вирусология, молекулярна вирусология, молекулярна имунология, биофизика, физиология на растенията, физиология на животните и човека, които са необходими и решаващи за разрешаването на актуални проблеми, като контрола и лечението на опасни вирусни инфекции и ракови заболявания.

прочети още
Клетъчна биология и вирусология

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.