MUSB633 Хармония - II част

Анотация:

Курса запознава студентите с характерни особености за строежа и употребата акордите, теоретичната и практическата работа с чуждите на акордите тонове, алтеронави акорди, различните видове тонални последования, отклонения и модулации. По време на обучението те се запознават с характерни особености на хармоничния език на композитори от епохата на Класицизма и Романтизма, както и от други стилови епохи.

Курса се състои от 60 академични часа – 30 часа лекции и 30 часа упражнения.

По време на курса студентите хармонизират зададена мелодия в сопрана, свирят последавания на пиано и анализират примери от световната музикална литература.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
доц. Ангел Заберски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите получават теоретични и практически знания за основните характеристики и употреба на чуждите тонове, алтерованите акорди, отклоненията и модулацията. Те имат умения да ги употребяват при хармонизиране на зададена милодия, да анализират музикални примери и с изпълнението на различни практически упражнения да активизират хармоничния си слух, да изследват и да развият функционалното си мислене.
Предварителни изисквания:
Студентите за са завършили пълният курс на обучение по Теория на музикалните елементи и курса по Солфеж, както и курс MUSB533 Хармония І част.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Хаджиев, П., Хармония, Музика. 1976

Елиезер, Б., Задачи по хармония, Музика. 1974

Холопов, Ю., Задания по гармонии, Музыка, 1983

Арабов. П., Упражнения по хармония на пиано, 1985.

Арабов. П., Хармония с аранжиране за хор, 1992.

Арабов. П., Задачи по хармония. Учебно пособие, 1997.

Средства за оценяване:

Тест

Практическа разработка

Тест