MUSB834 Полифония - ІІ част

Анотация:

• Курсът по полифония в НБУ е насочен към разкриване на теоретични представи и изграждане на някои основни практически умения, свързани с полифоничността (съзвучаването при многогласие), най-вече в аспекта на относителната самостоятелност и равноправност на отделните гласове.

• Курсът по полифония се разгръща в 2 части:

1. Многогласът в западноевропейската музикална култура до края на ХVІ век - MUSB734 и

2. Многогласът в западноевропейската (и повлияната от нея световна) музикална култура от началото на ХVІІ век до съвременността - настоящият MUSB834.

• Обучението в Част 2 има за цел:

? след като студентите вече са придобили представа и разбиране за възникването на едногласа и психологията на многогласа в западноевропейската музика (в частност на тези музикални произведения и стилове, при които отделните гласове са относително равнопоставени, в музикалните конструкции до края на ХVІ век, с преобладаващата роля на човешкия глас), да разширят познанията си върху полифоничните строежи от началото на ХVІІ век до наши дни, при засилващата се роля на инструменталното присъствие (технически възможности, тембър, съзвучаване в смесени вокално-инструментални и инструментални форми и жанрове);

? оттам – да осмислят историко-еволюционно, респ. музикално-психологически появата на основни акордови вертикали и оформилата се логика на редуването им (с други думи – акордовата функционалност), респ. развитието, утвърждаването, господството в определени исторически периоди на функционалната хомофонно-хармонична музика;

? оттам – да навлязат в теоретичните обосновки и практическите реализации на многообразните стилистико-конструктивни форми на едногласни и многогласни композиционни конструкции в съвременността, в „постхармоничната епоха” (ако си позволим този термин), в която различните композитори и изпълнители избират и/или намират своите светове и измерения на звук и съзвучаване, респ. мисъл и чувство;

? да обогати и разшири слуховата практика на студентите с многогласни инструменти, както и разбирането им за хоровата и оркестровата фактура и звучност;

? да създаване у студентите музикална и културологична база за подпомагане на развитието и на музикалния слух, и на възможността за многостранно осмисляне на практиката по солфеж, хармония и други музикално-теоретични дисциплини;

? да стимулира осмислянето на различните характеристики на едни или други изяви на полифоничност както като акустически принципи на съзвучаването, така и като стилови норми на строеж на многоглас, появили и изменили се в историческата променливост на музикалните жанрове и форми;

? да осветли исторически и еволюционно и появата на основни акордови вертикали и оформилата се логика на редуването им (акордовата функционалност), а оттам – развитието, утвърждаването и господството в определен исторически период на функционалната хомофонно-хармонична музика;

? да обогати и разшири практиката на студентите с многогласни инструменти, както и разбирането им за хоровата и оркестровата фактура и звучност.

? да създаване у студентите музикална и културологична база за подпомагане на развитието и на музикалния слух, и на възможността за многостранно осмисляне на практиката по солфеж, хармония и други музикално-теоретични дисциплини.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историко-еволюционните характеристики на многогласните строежи в западноевропейската музика от края на ХVІ век до съвременността

• богатството на променливостта на представите за съзвучаване и конструктивните и

• стилистични норми и възможности на многогласните строежи в музиката, взаимовлияещи се в глобален мащаб

2) могат:

• да отличават и прилагат принципите, спецификата и приложението на тези теоретични познания в практическа си работа със съответни многогласни аудио и/или нотни записи на вокални, инструментални и вокално-инструментални творби,

• анализирайки ги в аспект на полифоничност,

• вкл. с просвирване на някои от тях на пиано.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат теоретични познания и/или практически умения, свързани с:

• нотация,

• солфеж,

• елементарна теория на музиката,

• хармония,

• история на музиката,

• форми в музиката (музикален анализ),

• Полифония Част 1, а именно: многогласа в западноевропейската музикална култура до края на ХVІ век.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Реформацията. Протестантски хорал и хорални полифонични реализации
 2. Й. С. Бах и протестантският хорал. Хорали и хорални реализации на Й. С. Бах
 3. "Свободен” (Бахов) стил
 4. Инвенция. Двугласни и тригласни инвенции на Й. С. Бах – обща характеристика
 5. Конструкции на двугласни и тригласни инвенции на Й. С. Бах
 6. Фуга. Особености на формата на Баховите фуги в прелюдиите и фугите на Добре темперирания клавир (ДТК)
 7. Конструкции на фуги от ДТК на Й. С. Бах
 8. Цифрован бас – basso continuo: „технически характеристики
 9. Епохата на цифрования бас като преходна между старата полифония (контрапункта) и хомофонно-хармоничния многоглас
 10. Същност на прехода от контрапункт (полифония) към хармония в западноевропейската музика
 11. Полифонията през ХVII и първата половина на ХVIII век
 12. Полифонията в епохата на класицизма и романтизма
 13. Полифоничните форми в музиката на ХIХ – началото на ХХ век
 14. Полифонични техники и реализации в ХХ и XXI век
 15. Обща дискусия

Литература по темите:

Основни източници:

Конов, Я.: За полифоничността. Книга за студентите от НБУ. София, 2010

Сканирани ноти и текстове, както и линкове към съответни сайтове (съдържащи ноти, историко-теоретични текстови, анализи, вкл. мултимедийно поднесени) – качени от проф. д.н.

Явор Конов в системата „Мудъл” на НБУ

Допълнителни:

Ангелов, Ангел: Контрапункт, част І и ІІ, 2-о изд., Пловдив, 1996-97

Ангелов, Ангел: Теория и технология на полиморфичната структура, Адванс, Пловдив, 1998

Белтрандо-Патие, М.-К.: История на музиката, част 1, София, Музика, 1997

Белтрандо-Патие, М.-К.: История на музиката, част 2, София, Музика, 1999

Брашованов, С.: История на музиката, София, Издателство „Българска книга”, 1946

Бросар, С. дьо: Речник по музика (1705) – превод и коментари Явор Конов, Ниба Консулт, София, 2010

Дьо Сен Ламбер: "Принципите на клавесина" (Париж, 1702), "Нов трактат за акомпанимента на клавесин, на орган и на други инструменти" (Париж, 1707), Явор Конов, "Първият трактат по клавесин - "Принципите на клавесина", Дьо Сен Ламбер, Париж, 1702" - дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен Доктор, София, 1997. Музикално общество "Васил Стефанов", София, 1998

Илюстрована енциклопедия на музикалните инструменти от всички епохи и региони на света, текст Б. Абрашев и Вл. Гаджев, илюстрации Ант. Радевски, София, Кибеа, 2000

Конов, Я.: „За многогласа, както и за същността, практиката и теорията на basso continuo – някои данни и съпоставки”, Моцарт, В.: Практически елементи на генералбаса, анотиран превод Я. Конов, София, Музикално общество „Васил Стефанов”, 1999

Конов, Я.: „За Моцартовите практически елементи на генералбаса”, Моцарт, В.: Практически елементи на генералбаса, анотиран превод Я. Конов, София, Музикално общество "Васил Стефанов", 1999

Конов, Явор: Учебната дисциплина полифония (контрапункт) в България и в Русия, дипломна работа, София, Държавна музикална академия "Панчо Владигеров", 1991

Крачева, Лилия. Музиката през вековете. Творци и творби. Част първа. С., Марс, 2006

Крачева, Лилия. Музиката през вековете. Творци и творби. Част втора. С., Марс, 2010

Крачева, Лилия. Музиката през вековете. Творци и творби. Част трета. С., Марс, 2020

Крачева, Лилия. Кратка история на българската музикална култура. С., Абагар, 2001

Крачева, Лилия. Българска музикална култура от древността до наши дни. София, Марс, 2008

Лазаров, Ст.: История на нотното писмо, София, Наука и изкуство, 1965

Манолов, З., Дим. Христов: Полифония, София, Музика, 1965, 2/1977, 3/1992

Михелс, У.: Атлас Музика (в 2 тома), превод П. Куюмджиева, Пловдив, Летера, 2000

Моцарт, В.: Практически елементи на генералбаса, анотиран превод Я. Конов, София, Музикално общество "Васил Стефанов", 1999

Музикален терминологичен речник, съст. Св. Четриков, София, Наука и изкуство, 1969

Хаджиев, П.: Елементарна теория на музиката, София, Музика, 1990

Apel, W.: The Notation of Polyphonic Music. 900-1600. Fourth edition. Revised and with Commentary. Cambridge, Massachusetts, The Mediaeval Academy of America, 1949

Beale, Simon Russell: Sacred Music, 4+4 епизода (1. The Gothic Revolution, 2. Palestrina and the Popes, 3. Tallis, Byrd and the Tudors, 4. Bach and the Lutheran Legacy, 2008; 5. Brahms and Bruckner, 6. Fauré and Poulenc, 7. Górecki and Pärt, 8. Searching Out the Sacred, 2010), BBC Four. И още от същия автор: God's Composer (Tomás Luis de Victoria), BBC Four, 2011, и Monteverdi in Mantua: The Genius of the Vespers, BBC Two, 2015

Classical music, General Editor John Burrows, DK Eyewitness Companions, Dorling Kindersley Limited, 80 Strand, London WC2R ORL Penguin Group, 2005

Fawkes, Richard: History of Classical Music, Robert Powell (Narrator), Naxos Audio Books, Audio CD, 2006

Goodall, Howard: Story of Music, BBC2, 2013, https://youtu.be/I0Y6NPahlDE?si=TCRNFFC_nIggtmiy

Jeppesen, K.: Kontrapunkt, Leipzig, 1978

Jeppesen, Knud: Counterpoint: The Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth Century, Dover Books On Music: Analysis, 1992

Jeppesen, K.: The Style of Palestrina And the Dissonance, Dover Publications, New York, 1970

Mann, Alfred: The Study of Fugue, Dover Books On Music: Analysis, 1987

Meritt, A.: Sixteenth-century Polyphony, Cambrige, Mass., 1946

Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik, Tafeln und Texte, Band 1, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1977

Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik. Tafeln und Texte, Band 2, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1985

Prout, Ebenezer: Analysis of J. S. Bach’s Forty-Eight Fugues (Das Wohltemperierte Clavier), London, Edwin Ashdown, 1910

Schering, A.: Geschichte der Music in Beispielen, Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1931

The Oxford Dictionary of Music (http://www.oxfordmusiconline.com/public/ )

Освен това: текстови, графични, аудио-, видео- и други файлове, налични в Интернет или в собствения ми електронен архив.

Заб.: възможно е ползването на различни други източници на информация; добре е да е съгласувано с преподавателя.

Средства за оценяване:

Принципно, оценяването се осреднява, обаче събеседването може да е решаващо.