MUSB566 Сценична интерпретация – VIII част (работа с музикални технологии и мултимедия в сценично пространство)

Анотация:

Курсът използва познанията на студентите натрупани в I и II част, като крайната цел е изграждането и интерпретацията на цялостен художествен образ в музикално-сценична творба. Материала е разпределен в III и IV част, като в IV част е сценична реализация на музикално-сценично произведение и неговото представяне пред публика.

Основните цели на курса са:

• Изучаване на техники по актьорско майсторство, основи на сценичното движение и ритмически умения

• Интерпретация, синтез между музика и текст

• Изграждане на цялостен художествен образ

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Нина Найденова  д-р
преп. Симеон Симеонов  
гл. ас. Ана Линчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основни поведенчески умения, които да допълват теоретичните им познания.

• Как сами да се справят и да работят с музикалния или танцовия текст на изучаваната творба.

2) могат:

• Да изпълняват вокални или инструментални произведения, съобразени с индивидуалните им възможности и желания.

• Да се включват в проекти към департамента или програмата.


Предварителни изисквания:
• Студентите трябва да имат познания за основни поведенчески умения, които да допълват теоретичните им познания, как сами да се справят и да работят с музикалния или танцовия текст на изучаваната творба.

• Да изпълняват вокални или инструментални произведения, съобразени с индивидуалните им възможности и желания. Да се включват в проекти към департамента или програмата.

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Запознаване с произведението.
 2. Учене на музикално-сценичния текст, работа с пианист.
 3. Работа върху музикално-сценичния текст с режисьор.
 4. Разучаване на партията и буквален превод на текста.
 5. Репетиционен процес върху солови и ансамблови сцени.
 6. Импровизации по зададени сценични ситуации.
 7. Музикално – драматургичен и режисьорски анализ на творбата
 8. Събитиен анализ.
 9. Определяне на основното действие (основен конфликт).
 10. Поставяне на отделните епизоди.
 11. Наблюдение върху собствената интерпретация.
 12. Текущо оценяване
 13. Интерпретация, създаване и поддържане на актуална рутинност.
 14. Свързващи и генерални репетиции.
 15. Представяне на сценични реализации.

Литература по темите:

• Аристотел. Поетика. С: Изток Запад, 2016. 116 стр.

• Нейгауз, Генрих Густавович. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога: Уч. пособие, 5-е изд. Москва: "Планета Музыки", 2015. 255 с.

• Станиславский, Константин Сергеевич. Работата на актьора. Том 1 С: Изток Запад, 2015. 480 стр.

• Станиславский, Константин Сергеевич. Работата на актьора. Том 2 С: Изток Запад, 2016. 360 стр.

• Brendel, Alfred. Music, Sense and Nonsense: Collected Essays and Lectures. London: The Robson Press, 2016. 464 p.

• Cox, Arnie. Music and Embodied Cognition: Listening, Moving, Feeling, and Thinking (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2016. 304 p.

• Dart, Thurston. The Interpretation of Music. London: Hutchinson, 1962. 192 p.

• Dolmetsch, Arnold. The Interpretation of the Music of the XVIIth and XVIIIth Centuries Revealed By Contemporary Evidence. Charleston: Forgotten Books, 2012. 504 p.

• Hatten, Robert S. Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 20104. 376 p.

• Hoffer, Charles, Bailey, Darrell. Music Listening Today. New York: Schirmer, 2015. 448 p.

• Klein, Michael L., Reyland, Nicholas. Music and Narrative since 1900 (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2012. 444 p.

• Klein, Michael L. Music and the Crises of the Modern Subject (Series: Musical Meaning and Interpretation) Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2015. 208 p.

Средства за оценяване:

• Тeкущо оценяване I

• Текущо оценяване II

• Практическа задача