MUSB634 Музикален анализ - II част

Анотация:

Музикалният анализ е основна музикалнотеоретична дисциплина. Тя има комплексен характер и осъществява връзки с теория на музикалните елементи, история на музиката, хармония, полифония.

Основна цел на музикалния анализ е разкриването на съдържанието на музикалните произведения и на логиката в тяхното развитие.

Дисциплината е свързана с различни сфера на реализация в музиката - изпълнителска, педагогическа, популяризаторска, научна и др.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса ще:

1.Знаят спецификата на изграждане на сложните форми и на цикличните форми, техните разновидности и типове музикална драматургия;

2.Могат практически да се ориентират при анализа на сложни форми (сложна двуделна форва, сложна триделна форма, рондо форми и пр.) и при търсенето на индивидуалното своеобразие на конкретното произведение.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат познания за основните принципи на композиционно изграждане, за изразните средства в музиката и за спецификата на музикалния синтаксис. Те трябва да притежават умения за практически анализ на малки музикални структури.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Михелс, У. Атлас "Музика". П., "Летера", 2001.

2.Стоянов, П. Музикален анализ. С., 1993.

3.Мазель, Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979.

4.Kuhn, C. Analyse lernen. Barenreiter-Verlag, 2002.

Средства за оценяване:

Писмен тест и практически анализ