MUSB633 Хармония - II част

Анотация:

Курса запознава студентите с характерни особености за строежа и употребата акордите, теоретичната и практическата работа с чуждите на акордите тонове, алтеронави акорди, различните видове тонални последования, отклонения и модулации. По време на обучението те се запознават с характерни особености на хармоничния език на композитори от епохата на Класицизма и Романтизма, както и от други стилови епохи.

Курса се състои от 60 академични часа – 30 часа лекции и 30 часа упражнения.

По време на курса студентите хармонизират зададена мелодия в сопрана, свирят последавания на пиано и анализират примери от световната музикална литература.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
доц. Ангел Заберски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите получават теоретични и практически знания за основните характеристики и употреба на чуждите тонове, алтерованите акорди, отклоненията и модулацията. Те имат умения да ги употребяват при хармонизиране на зададена милодия, да анализират музикални примери и с изпълнението на различни практически упражнения да активизират хармоничния си слух, да изследват и да развият функционалното си мислене.
Предварителни изисквания:
Студентите за са завършили пълният курс на обучение по Теория на музикалните елементи и курса по Солфеж, както и курс MUSB533 Хармония І част.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Чужди на акордите тонове
 2. Силни чужди тонове
 3. Слаби чужди тонове
 4. Волности при употребата на чуждите тонове
 5. Алтеровани акорди. Видове
 6. Относително алтеровани акорди
 7. Действително алтеровани акорди
 8. Видове тонални последования. Отклонение
 9. Странични доминанти и субдоминанти
 10. Елипсис
 11. Елипсис
 12. Хроматична секвенция
 13. Модулация. Видове модулации
 14. Посредствена и енхармонична модулация
 15. Оргелпункт

Литература по темите:

Хаджиев, П., Хармония, Музика. 1976

Елиезер, Б., Задачи по хармония, Музика. 1974

Холопов, Ю., Задания по гармонии, Музыка, 1983

Арабов. П., Упражнения по хармония на пиано, 1985.

Арабов. П., Хармония с аранжиране за хор, 1992.

Арабов. П., Задачи по хармония. Учебно пособие, 1997.

Средства за оценяване:

Тест

Практическа разработка

Тест