POLB152 Социална интеграция

Анотация:

Курсът въвежда студентите в широката тематика на социалната интеграция. Той е изграден около три основни кръга въпроси. На първо място се извежда дефиниция и концепция за социалната интеграция. Втората част се фокусира върху влиянието и ролята на редица фактори, които излагат съвременните общества и различни социални групи на опасността от нарастващо социално изключване. Третият раздел цели натрупване на познания по отношение на съществуващите и възможните политики за постигане на социална интеграция

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Минков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните теоретични подходи за дефиниране и разбиране на социалната интеграция

• Факторите водещи до социално изключване в съвременните общества

• Основните политики и инструменти за постигане на социална интеграция

2) могат:

• Да анализират конкретни политики в тяхното въздействие върху широк спектър от проблеми в съвременните общества

• Да дефинират и избират определени политически практики и инструменти с оглед на конкретни политически цели.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Фотев Г. История на социологията. Том 1., София, книгоиздателска къща „Труд“, 2002 г.

2. Beresneviciute V. Dimensions of social integration: Appraisal of Theoretical approaches. In: Ethnicity Studies 2003, pp. 96-108.

3. Ferguson C. Promoting Social Integration. United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), Helsinki, 2008.

4. Sharon Jeannotte M. Promoting Social Integration – A brief examination of concepts and issues, United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA Helsinki, 2008.

5. Schiek D. Economic and social integration: The challenge tfor EU constitutional law, Edward Elgar Publishing, 2012.

6. Pfau-Effinger B. and Geissler B. Care and social integration in European societies, UK Polity Press, 2005.

7. Pillermer K., Moen Ph., Wethington E. and Glasgow N. (eds.), Social integration in the second half of life, USA, The John Hopkins University Press, 2000.

Средства за оценяване:

Тест 1 - 30%

Тест 2 - 30%

Работа в групи - 40%