POLB150 Политическо лобиране

Анотация:

Целта на курса е да предложи на студентите основните подходи за разбиране и анализ на процесите на политическо лобиране като:

• Изследва взаимовръзката между основните групи интереси в рамките на националния политически процес;

• представя основните техники за водене на преговори и лобиране във всяка от основните управленски институции .

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р
гл. ас. Георги Проданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• кои са основните типове интереси, които дефинират развитието на публичните политики в национален и европейски контекст;

• какво отличава каналите за лобиране и техниките за водене на проговори в националния и европейския политическия процес;

2) могат:

• да анализират лобистките техники в рамките на отделните публични политики;

• да изработват експертна оценка на механизмите за представителство на интереси.


Предварителни изисквания:
• знания за основните институции на България и историята на тяхното развитие и функциониране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ХРИСТОВА-ВЪЛЧЕВА, Катя. - Граждани, политически процес и гражданско общество в ЕС: преодоляване на демократичния дефицит, В: “От римските договори към бъдещето на разширения ес: конституция, гражданско участие, идентичности”, БЕКСА, 2007

Лобиране и лобистки практики, Институт за икономическа политика,С., 2007.

Защо и как да лобираме? ИИП, С., 2006.

Застъпничеството в България – “другата власт” (наръчник за гражданско застъпничество), ИРМИ, С., 2006.

Цакова, И. Лобизмът (цикъл лекции), Изд. “Дамян Яков”, С., 2010.