POLB148 Политически кампании

Анотация:

• Курсът има специфечен фокус, който е поставен върху политическия мениджмънт по време на предизборните кампании. За целта по време на лекциите студентите биват запознати с видовете, етапите, функциите на предизборните кампании. Чрез симулативни игри и семинари студентите овладяват основни умения и знания за управлението на политическото време, хора и структури.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Любомир Стефанов  д-р
гл. ас. Ирена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Категории, понятия и теории за политическите кампании

2) могат:

• да прилагат основни подходи и правила при подготовка на успешна предизборна кампания; да структурират и управляват успешно политически екипи и структури


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Политически мениджмънт

• Медии и политика

• Политически партии и актьориФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Канев, Д. (съст.), Учебник по политически мениджмънт 1: Политически анализи и организационни практики. София 2012, http://www.fes.bg/files/custom/library/2012/Uchebnik_po_politicheski_management1.pdf

Канев, Д. (съст.), Учебник по политически мениджмънт 2: Политическа комуникация и предизборни кампании, София 2012, http://www.fes.bg/files/custom/library/2012/Uchebnik_po_politicheski_management2.pdf

Буруджиева, Т., Канева, Л., Политически маркетинг. Теория и практика, София 2007

Сегела, Ж., Холивуд пере най-добре. Азбука на рекламата в бизнеса и политиката, София, без година

Манолов, Г. „Предизборната кампания. Теория и практика”

Канев, Д. (съст.) Мениджмънт и комуникация в политиката, София 2006

Байков, Б., Фокусът на политическия маркетинг, Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006

Бонгран, М. , Политическият маркетинг, София, 1991.

Маламин, Ц. „Изкуството на политическата реклама”

Петев, Т., Теория за масовата комуникация, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2004

Мицкевич, Е., Файърстоун, Ч., Телевизия и избори, С., 1999

Райков, З., Технология и техники на публичната комуникация, София, 2001

Дал, Р. Съвременният политически анализ, София, 1996.

Средства за оценяване:

Тест 50%

Презентация 50%