POLB284 Политика на разширяване на ЕС

Анотация:

В настоящия бакалавърски курс се разглежда политиката на разширяване на ЕС, с акцент върху страните от Западните Балкани и Турция.

С него се цели студентите да се запознаят с основните подходи и факторите, които формират политиката на разширяване на ЕС в конкретни хронологични рамки и конкретна геополитическа среда

Да се изведе връзката между динамиката на самия Европейски съюз и политиката на разширяване

Да се очертае диференциацията и да се групират държавите от Югоизточна Европа според статута им в преговорния процес с ЕС.

Да се разгледат се конкретни казуси на политиката на разширяване на ЕС със страни от Югоизточна Европа

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

доц. Соня Хинкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите научават:

Какви са основните подходи и етапи в политиката на разширяване на ЕС.

Каква е спецификата и динамиката на разширяването на ЕС със страните от Западните Балкани и Турция

Да различават отделните етапи и да анализират факторите, които влияят върху политиката на разширяване на ЕС

Да правят сравнителен анализ на конкретни казуси в политиката на разширяване на ЕС със страните от Западните Балкани и Турция


Предварителни изисквания:
НЯМА

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Балканите през вторато десетилетие на ХХI век.Проблеми, предизвикателства, перспективи, съст Ал. Костов, София, Парадигма, 2015

Балканите в политиката на големите държави САЩ, ФРГ, Англия, Франция, изследване от авторски колектив под ред. на Е. Александров, С., 1995.

Балканските страни по пътя на промените, експертно изследване на Асоциация за национални, регионални и европейски политологически изследвание (АНРЕПИ), С., 1993.

Величков, Й., Влиянието на външни сили и фактори в Югоизточна Европа, сп. “Международни отношения”, бр.5, 2001, С., 17-24.

Гарабедян, Аг., Кипърският вариант в политиката на Турция спрямо т.нар. външни турци, в “Национални проблеми на Балканите: история и съвременност"”, С., 1992.

Динков, Д., Национални митологии и етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа, в “Етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа през 90-те години на ХХ век и евроатлантическата интеграция на България”, С., 2001.

Динков, Д., Сътрудничеството в Югоизточна Европа: идеи и възможности, С.,, 2001.

Дърмов, М., Транспортните коридори в Югоизточна Европа и интересите на балканските държави, сп. “Международни отношения”, бр.1, 2001., С., 47-71.

Европейските структури за сигурност и мирът на Балканите, авт. колектив под ред. на Е. Александров, С., 1996.

Кастелан, Ж., История на Балканите ХІV-ХХ век, Пл. 2002.

Кинева, Св., Външна политика на Румъния, сп. “Международни отношения”, бр.5, 2001, С., 41-62.

Костел, Ер., Съвременната геополитика, С., 1999.

Лалков, М., Югославия (1918-1992). Драматичният път на една държавна идея, С., 1999.

Майлс, Р., Политиката на САЩ в Югоизточна Европа, сп. Международни онтошения, бр.2, 2000, С., 5-10.

Манова, Св., Проблемът “Косово 1998-1999” и политиката на Русия, в “Етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа през 90-те години на ХХ век и евроатлантическата интеграция на България”, С., 2001.

Манчев, Кр., История на балканските народи /1918-1945/ , С., 2000

Найденов, Б., Ан. Лютакова, Разпадането на Югославия и политиката на великите сили в Косово, сп. Международни отношения, бр.5, 2001, С.,25-40.

Панайотов, Г., Съвременни аспекти на националния проблем в Румъния, в “Национални проблеми на Балканите: история и съвременност"”, С., 1992.

Пантев, Ан., Граници и идентичности на Балканите, сп. “Международни отношения”, бр.4, 1999, С., 37-52.

Първанов Ан., Евроинтеграционните процеси в Югоизточна Европа и етномалцинствената ситуация през 90-те години на ХХ век, в “Етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа през 90-те години на ХХ век и евроатлантическата интеграция на България”, С., 2001.

Първанов, Ан., Албанският синдром в република Македония, в “Национални проблеми на Балканите: история и съвременност"”, С., 1992.

Русев, С.,, Гръцката външна политика и проблемите на Македония и Северен Епир, в “Национални проблеми на Балканите: история и съвременност"”, С., 1992.

Симеонова, В., Албания и албанските етнически общности в нейното непосредствено съседство, в “Етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа през 90-те години на ХХ век и евроатлантическата интеграция на България”, С., 2001.

Стамова, М., Албанският проблем на Балканите: исторически корени и съвременни измерения, в “Етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа през 90-те години на ХХ век и евроатлантическата интеграция на България”, С., 2001.

Удуърд, С.,, Балканската трагедия. Хаосът и разрухата след края на Студената война, С., 2002.

Хаков, Дж., Политиката на Турция по националния въпрос. Кюрдският проблем, в “Национални проблеми на Балканите: история и съвременност"”, С., 1992.

Хинкова, С.,, Варианти за развитие на Косово – автономна област, република, независима държава, сп. Международни отношения, бр.5, 2000, С., 29-44.

Хинкова, С.,, Югославският случай. Етнически конфликти в Югоизточна Европа, С.,1998.

Хинкова, С., Стратегически подходи на ЕС в Югоизточна Европа, в сб. Балканите през вторато десетилетие на ХХI век.Проблеми, предизвикателства, перспективи, съст Ал. Костов, София, Парадигма, 2015

Холбрук, Р., Да спреш една война, С., 2001.

Христакудис, Ап., Малцинствени проблеми в Балканската политика на Гърция, в “Етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа през 90-те години на ХХ век и евроатлантическата интеграция на България”, С., 2001.

Хьош, Ед., История на балканските народи от древността до наши дни, С., 1998.

Ackermann, Al. and An. Pala, From Peacekeeping to Preventive Deployment: A Study of the UN in the Republic of Macedonia, in European Security, vol.5, N1, Spring 1996

Hinkova, S., Bulgaria and Regional Co-operation in South-East Europe, in South-East Europe Review, vol.5, N 2, July 2002

Ivanov, An., The Balkans divided: Nationalism, Minorities, and Security, Frankfurt am Main, 1996

Johnsen, W., Deciphering the Balkan Enigma:Using History to Inform Policy, SSI, USA, 1993

Katsiyiannis, D., Hiper-Nationalism and Irredentism in the Macedonian Region: Implications for US Policy, Part I, II in European Security, vol.5, N2 and 3, Summer and Autumn, 1996

Markovic, Br., Yugoslav Crisis and the World, Chronology of Events Jan.1990-Oct.1995, Belgrade, 1996

Milo, P., Albanian National Question Within the Context of the Current Balkan Crisis, in Comparative Balkan Parliamentarism, ed. By L. Grigorova-Mincheva, S. 1995

Ozdogan, G., Historical Foundations and Present Problems of Turkish Nationalism, in Comparative Balkan Parliamentarism, ed. By L. Grigorova-Mincheva, S. 1995

Schear, J., The conflicts of Bosna: Assessing the Role of the United Nations, in Yugoslavias Wars: The Problem from Hell ed. by St. Blank, SSI, USA, 1995

Средства за оценяване:

тест

участие в семинар

презентация

курсова работа