POLB252 Европейско гражданство

Анотация:

Курсът има за цел да представи основни понятия за гражданство, както и политиките, до които те водят. След разглеждане историята на понятието за гражданство, както и някои свързани с него понятия (национална държава, миграция, глобализация), ще се дискутират конкретни културни модели и политики – националното гражданство и свързания с него модел на асимилация и акултурация, двойното гражданство и свързания с него модел на транснационализъм, мултикултурното гражданство и свързания с него модел на мултикултурализъм. Курсът разглежда Европейското гражданство, създадено с подписването на Договора от Маастрихт като една уникална концепция по своята същност и характеристики. Тя безспорно се вписва във вече описаното в предните две глави разколебаване на класическите разбирания за това какво е гражданство и появата на нови форми, които прекрачват границите на националната държава. Гражданството на Съюза години наред бива определяно като един проект на политическо инженерство и чисто символно назоваване без конкретни граждански измерения. Както ще стане ясно, през последните 21 години концепцията значително се развива и обогатява, намира стабилна социална връзка и днес това кара повече от половината от 500 милиона граждани на ЕС да споделят обща европейска идентичност.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

доц. Евелина Стайкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• основните категории и понятия свързани с концепцията на гражданството;

• да анализира и оценяват различни политики на гражданство;

• познават някои от най-новите разбирания за гражданство свързани с мултикултурното, транснационалното, Европейското гражданство и денизеншип.
Предварителни изисквания:
--

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Baubock, Rainer & E. Ersboll, K. Groenendijk and H. Waldrauch (ed.)(2005) Acquisition and loss of nationality: policies and trends in 15 European countries IMISCOE reports. Amsterdam: Amsterdam University Press

Baubock,Rainer (1997) Citizenship and National Identities in the European Union 10. Available at: http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/archive/papers/97/97-04--3.html

Benton, Meghan (2010) A Theory of Denizenship. PhD thesis, University College London. Available at: discovery.ucl.ac.uk/624490/1/624490

Castells, M.(2000) The Construction of European Identity. Statement prepared for the European Presidency of the European Union. р. 3, available at: http://chet.org.za/files/CASTELLS%202004%20European%20Identity.pdf

Dunkerley, David (2002) Changing European identities nations and citizens. London: Routledge

Entry and residence of highly qualified workers (EU Blue Card), http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/l14573_en.htm

Eurobarometer (2012) Standard Eurobarometer 77. Spring 2012. European citizenship. Report. Available at: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_citizen_en.pdf

European Council (2001). Section entitled “The democratic challenge facing Europe.”

European Union. Report by Mr. Leo Tindemans, Prime Minister of Belgium, to the European Council. Bulletin of the European Communities, Supplement 1/76. (commonly called the Tindemans Report)

Groenendijk, K. (2006) The legal integration of potential citizens: Denizens in the EU in the final years before the implementation of the 2003 Directive on Long-Term Resident Third Country Nationals. In: Rainer Baubock, Eva Ersboll, Kees Groenendijk and Harald Waldrauch (eds.) Acquisition And Loss Of Nationality. Volume 1: Comparative Analyses : Policies and Trends in 15 European Countries, Amsterdam University Press

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/bg

Maas, Willem (2007) Creating European Citizens. Lanham, MD: Rowman & Littlefield

Meehan, Elizabeth (1993) Citizenship in the European Union, London: Sage

O’Leary, S. (1996) European Union Citizenship. The Options for Reform. London: IPPR.

Ocana, Juan Carlos (2003)The road toward launching of the European Citizenship in: The European Citizenship. Available at: http://www.historiasiglo20.org/europe/ciudadeuropea.htm#The road toward the launching of the European Citizenship

Oger, Helene (2007) Stratified EU-Denizenship Revolving around EU-Citizenship: Bridging or Restructuring the Gap?, paper presented at the Cinefogo conference on European Citizenship, 1–3 June, Roskilde.

Presidency Conclusions. Tampere European Council. 15 And 16 October 1999. Available at: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00200-r1.en9.htm

Wiener, Antje (1997) Making sense of the new geography of citizenship: Fragmented citizenship in the European Union. In: UNSPECIFIED, Seattle, Washington. (Unpublished). available at: http://aei.pitt.edu/2754/

Wiener, Antje (2007) European citizenship practice. Paper prepared for presentation at the European Union Studies Association (EUSA) Tenth Biennial International Conferencein Montreal, Quebec, Canada, May 17-May

Ангелова, Лили (2011) Петима чужденци искат да са общински съветници у нас. Статия на електронния сайт на Дарик от 28 септември 2011. достъпно на http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=782584

Богданов, Богдан (2006) История на старогръцката култура. Теоретичен поглед. Второ електронно издание. София

Въпроси и отговори за Хартата на основните права (2010) Електранен сайт на Европейската комисия. Представителство в България. Достъпно на http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/faq/fundamental_rights_bg.htm

Христова, Пенка (2012) Европейската идентичност и нейното отражение в ключови речи на европолитици. В: Реторика и комуникации – брой 5, септември 2012. Достъпно на: http://rhetoric.bg/%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9-5-%D1%81%D0%B5%D0%BF

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ