POLB251 Преговори и лобиране в ЕС

Анотация:

Целта на курса е да предложи на студентите базовата рамка за разбиране и анализ на процесите на водене на преговори и лобиране в Европейския съюз като:

• Изследва взаимовръзката между основните групи интереси в рамките на европейския политически процес;

• представя основните техники за водене на преговори и лобиране във всяка от институциите на ЕС.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• кои са основните типове интереси, които дефинират развитието на политиките на ЕС;

• какво отличава каналите за лобиране и техниките за водене на проговори в политическия процес на ЕС;

2) могат:

• да анализират преговорния процес в рамките на отделните политики на ЕС;

• да изработват експертна оценка на механизмите за лобиране и представителство на интереси в ЕС.


Предварителни изисквания:
• знания за основните институции на Европейския съюз и историята на тяхното развитие и функциониране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Политическо лобиране и преговорен процес – основна теоретична рамка
 2. Специфики на политическия процес в ЕС – хетерогенност на интересите
 3. Специфики на политическия процес в ЕС – комплексност на каналите за влияние
 4. Организация на лобистката дейност в ЕС
 5. Преговорни техники според спецификите на секторните политики
 6. Лобиране и представителство на интереси пред Европейската комисия
 7. Лобиране и представителство на интереси пред Европейския парламент
 8. Преговорен процес в Съвета на ЕС
 9. Преговорен процес в Европейския съвет
 10. Защита на национални интереси в Съвета на ЕС
 11. Лобиране за граждански интереси в Европейската комисия
 12. Лобиране за граждански интереси в Европейския парламент
 13. Лобиране за бизнес интереси в Европейската комисия
 14. Национални интереси чрез председателството на ЕС
 15. обобщение

Литература по темите:

СХЕНДЕЛЕН, Р.В. – Макиавели в Брюксел. Изкуството на лобиране в ЕС, София, 2010

ХИКС, Саймън – Политическата система на Европейския съюз, София 2007

ХРИСТОВА-ВЪЛЧЕВА, Катя. - Европейският модел на лобиране: представителство на интереси в ЕС, в: “Лобиране и лобистки практики”, Институт по икономическа политика, София 2007, стр. 68 – 81

ХРИСТОВА-ВЪЛЧЕВА, Катя. - Граждани, политически процес и гражданско общество в ЕС: преодоляване на демократичния дефицит, В: “От римските договори към бъдещето на разширения ес: конституция, гражданско участие, идентичности”, БЕКСА, 2007

BEYERS, J. Voice and Access, Political Practices of European Interest Associations, EUP, Sage Publications, Volume 5(2)

EISING, R. The Access of Business Interests to European Union Institutions: Notes Towards а Theory, ARENA Wp No 29/November 2005

FALKNAR, G. Interests Groups in A Multi-Level Polity: The Impact of European Integration on National Systems, EU WORKING PAPERS, RSC NO. 99/34

KOHLER-KOCH, B. & QUITTKAT, C. Intermediation of Interests in the European Union, MANNHEIM, 1999

SCHMIDT, V. EU Consultation Process and Their Differential Impact on National and Sectoral Policymaking