POLB250 Политически култури в ЕС

Анотация:

Курсът представя сравнителен анализ на политическите култури на страните от ЕС. Сравнението се разгръща по няколко оси: национални политически култури, либерални и консервативни култури, конфесионални култури, класови култури.

Курсът предвижда семинарни теми на сравнението между различни национални политически култури, където студентите ще разработват самостоятелно и предварително различни теми.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
гл. ас. Ирена Тодорова  д-р
доц. Евелина Стайкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще могат да анализират сравнително европейските общества. Те ще владеят категориалния апарат на изследванията на политическите култури и ще познават сравнителния метод, като го прилагат аналитично.

Тези познания позволяват да се изработват аналитични материали в помощ на публичните политики в България и ЕС.
Предварителни изисквания:
Основни познания по политология, социология и съвременна европейска история.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни понятия: политическа култура, политическа социализация, политически ценности, политическо поведение.
 2. Типовете политически култури: Алмонд и Върба.
 3. Държава и нация в европейската история и култура: национални политически култури.
 4. Религия и политика в Европа (Католическата култура; Протестантската култура; Православната култура; Ислямската култура).
 5. Класовата култура / публично и частно.
 6. Либерална и консервативна култури.
 7. Авторитаризъм и демокрация в Западна Европа след 1945.
 8. Политически култури в Източна Европа след 1989.
 9. Дясно и ляво в европейските общества.
 10. 5 семинарни занятия: - Политическите култури и глобализацията. - Конформизъм и протестна култура - Консервативна и либерална култура - Екстремистки политически култури
 11. Тест за текущо оценяване

Литература по темите:

Almond, Gabriel A. Almond, Sidney Verba. The civic culture : revisited. Newbury Park: Sage Publications, 1989.

Diamond, Larry( Ed.). Political culture and democracy in developing countries. Boulder: Lynne Rienner, 1994.

Eatwel, Roger (Ed. By). European political cultures : conflict or convergence? London, New York: Routledge, 1997.

Благоева-Танева, Блага. Българската политическа култура : Традиции и съвременност. София: Захари Стоянов, 2002.

Георгиев, Пламен. Българската политическа култура. София: Издателска компания К&М, 2000.

Ремонд, Рене. Религия и общество в Европа : Есе за секуларизацията на европейските общества през ХIХ и ХХ век (1789 - 1998); Прев. от фр. език Георги Цанков; София: Лик, 2006.

Тиес, Ан-Мари. Създаването на националните идентичности: Европа XVIII-XIX век; Прев. Гриша Атанасов. Кралица Маб, 2011.

Шулце, Хаген. Държава и нация в европейската история; Прев. от немски език Десислава Лазарова. София: Лик, 2002.

Средства за оценяване:

ТЕСТ - 50%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИТЕ - 50%